Privacybeleid van Haron Haghuis Fotografie

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Haron Kevin Haghuis, in de naam van Haron Haghuis Fotografie (hierna: Haron Haghuis Fotografie) verwerkt van haar bezoekers. Hiermee wordt ook gedoeld op de bezoekers van de website https://www.haronhaghuisfotografie.nl, haar klanten en haar cursisten.
Indien je de website van Haron Haghuis fotografie (nader) bezoekt, gebruik maakt van de diensten van Haron Haghuis Fotografie of een workshop volgt georganiseerd dan wel gegeven door Haron Haghuis Fotografie, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

1.1.  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Haron Kevin Haghuis, namens Haron Haghuis Fotografie, wethouder Hassingstraat 62 7586 CR Overdinkel – info@haronhaghuisfotografie.nl – KvK 68127596

2. Welke gegevens verwerkt Haron Haghuis Fotografie en voor welk doel

2.1. In het kader van jouw bezoek aan de website https://www.haronhaghuisfotografie.nl worden de volgende gegevens voor promotionele doeleinden verwerkt:

a) De website van Haron Haghuis Fotografie maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
b) Haron Haghuis Fotografie heeft een bewerkersbijeenkomst met Google afgesloten;
c) Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
d) Haron Haghuis Fotografie maakt gebruik van social media cookies, zoals de Facebook pixel om daarmee gepersonaliseerde aanbiedingen en promoties te kunnen tonen en specifiek te adverteren.
e) Haron Haghuis Fotografie maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
De in a tot en met e genoemde gegevens worden enkel verwerkt indien u bij het ‘betreden’ van de website toestemming heeft gegeven tot het verzamelen van deze gegevens. Indien u uw toestemming wenst in te trekken dan kan dit te allen tijde via https://www.haronhaghuisfotografie.nl/toestemming-intrekken. De website zal door het niet geven of het intrekken van de toestemming van het verwerken van de (persoons-)gegevens slechts beperkt werken.

2.2. Haron Haghuis Fotografie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Het verzamelen van algemene* datagegevens van bezoekers van https://www.haronhaghuisfotografie.nl
b) Het verzamelen van gegevens van bezoekers om zo gerichter te kunnen adverteren op Social Media kanalen.
c) Het verzamelen van (geanonimiseerde) IP adressen van bezoekers om zo de straal van de bezoekers te kunnen analyseren.
d) Bezoekersaantallen naar aanleiding van promoties of advertenties te kunnen analyseren en verwerken.

2.2.1. Onder algemene* datagegevens worden de gegevens bedoeld die bijhouden hoeveel tijd bezoekers op de website besteden, welke pagina’s zij bezoeken en via welke pagina zij de website verlaten.

2.3. De in 2.2 genoemde gegevens worden ten hoogste één jaar bewaard.

2.4. In het kader van het overeenkomen van een dienst of overeenkomst bij of met Haron Haghuis Fotografie worden de volgende gegevens in het kader van de ‘noodzakelijke uitvoering van een overeenkomst’ verwerkt:
a) voor- en achternaam;
b) contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, postcode en huisnummer;
c) overige kenmerken die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienst zoals informatie over de persoon en informatie over het te fotograferen object/de persoon.

2.5 De in 2.4 genoemde gegevens worden ten hoogste één jaar bewaard ten behoeve van de boekhouding van de onderneming. Na dit jaar worden de gegevens geanonimiseerd ten behoeve van de boekhouding van de onderneming.

3. E-mail berichtgeving (opt-out):

3.1. Haron Haghuis Fotografie gebruikt je naam en e-mailadres om je bij het aanmelden op de nieuwsbrief te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Haron Haghuis Fotografie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Haron Haghuis Fotografie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo zijn apparaten waarop persoonsgegevens staan altijd beveiligd door middel van een wachtwoord en zijn kasten waarin gegevens bewaard worden te allen tijde afgesloten en alleen te openen door Haron Kevin Haghuis of een gemachtigde.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Een ieder kan te allen tijde een inzageformulier aanvragen waarin iedere persoon een verzoek kan indienen om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Haron Haghuis Fotografie zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Haron Kevin Haghuis via info@haronhaghuisfotografie.nl.

5.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Haron Haghuis Fotografie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je een klacht indienen via info@haronhaghuisfotografie.nl.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Haron Kevin Haghuis via info@haronhaghuisfotografie.nl.

6. Wijzigingen

6.1. Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via https://www.haronhaghuisfotografie.nl/privacybeleid bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken en voor je eigen administratie op te slaan.

7. Toestemming intrekken

7.1. Het is een ieder te allen tijde mogelijk om de toestemming zoals gegeven volgens art. 2.1 voor de verwerking van de gegevens zoals bedoeld en genoemd in art. 2.2 t/m 2.5 in te trekken. Dit kan door via https://www.haronhaghuisfotografie.nl/toestemming-intrekken uw toestemming in te trekken.